Zakoni

Zakoni koji uređuju oblast posredovanja u prometu nepokretnosti

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

 

ZAKON

ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI 

ZAKON

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

ZAKON

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

ZAKON

ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA

ZAKON

ZAKONO DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

ZAKON

ZAKONO STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

ZAKON

ZAKON O STANOVANJU

ZAKON

ZAKONO SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

ZAKON

PORODIČNI ZAKON

ZAKON

ZAKONO NASLEĐIVANJU

ZAKON

ZAKON O HIPOTECI

ZAKON